Trung tâm gia công

MAKINO V33i
MAKINO V33i
MAKINO V33
MAKINO V33
MAKINO V22
MAKINO V22
MAKINO PS65
MAKINO PS65
MAKINO HYPER 5
MAKINO HYPER 5
OKK VM5III
OKK VM5III
MORI SEIKI CL2000
MORI SEIKI CL2000
HOBLON8-NC
HOBLON8-NC
MIKRON M102
MIKRON M102
Machine list
Machine list