Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 và tháng công nhân năm 2022

Công ty TNHH Công Nghệ Nissei Việt Nam  tổ chức phát động với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”.

         

 

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 31/5/2022 với mục đích nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tới toàn bộ công nhân viên trong Công ty,  thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền, chương trình hành động cụ thể về ATVSLĐ; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc; chăm sóc sức khỏe người lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

                                                               (Treo băng rôn tuyên truyền tại cổng Công ty)

Tổ chức tuyên truyền các hoạt động thực hành, xử lý sự cố kỹ thuật về an toàn vệ sinh lao động

                                  

(Tuyên truyền phát thanh tại nhà ăn)

Tăng cường công tác tự kiểm tra; rà soát, đánh giá các nguy cơ gây mất an toàn trong lao động tại các vị trí làm việc, xây dựng các phương án, biện pháp khắc phục phù hợp; rà soát bổ sung hoàn thiện các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động.