Kết quả quan trắc môi trường Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt Nam quý IV, tháng 12/2023