Kết quả quan trắc môi trường Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt Nam quý III, tháng 9/2023