Kết quả quan trắc môi trường Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt Nam quý II, tháng 6/2024